top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด Application WMSC

ios bound1
ios bound2

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com               ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน  Smart Water Operation Center หรือ SWOC มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพ   ภูมิอากาศ  สภาพน้ำในแม่น้ำ  แหล่งเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และหน่วยงานภายนอกทุกวัน ทั้งแบบรายวัน รายชั่วโมง และแบบ Realtime ในช่วงวิกฤต ครอบคลุมทั้งสถานการณ์การน้ำแล้ง และน้ำท่วม เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ด้วยระบบที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์ การเตือนภัย ตลอดจนประสานในการให้ความช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรในพื้นที่ รวมถึงกำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาต่างๆ  และประสานการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา  และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อก้าวไปสู่กรมชลประทาน 4.0 (RID 4.0)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

ติดตามข้อมูล

           

        

ติดตามสภาพภูมิอากาศ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน