top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด Application WMSC

ios bound1
ios bound2

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com               ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพ
   ภูมิอากาศ  สภาพน้ำท่วมในแม่น้ำ  แหล่งเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจาก
Website และสื่อต่างๆ ทั้งหน่วย

   งานภายในกรมฯ  และหน่วยงานอื่นเป็นรายวัน  หรือรายชั่วโมงในช่วงวิกฤต  รวมทั้งสถานการณ์การขาด 

   แคลนน้ำ  น้ำท่วม  เพื่อสนองกระทรวงฯ และกรมฯ ทุกวัน  กำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาของ

   โครงการชลประทานต่างๆ  หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา  อันเนื่องมา

   จากโครงการพระราชดำริ (Hydrodynamic Flow Measurement Project) และประสานการบำรุงรักษา

   ระบบโทรมาตรอุทกวิทยา วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อการคาดการณ์สภาพน้ำในแม่น้ำและจากแหล่ง

   เก็บกักน้ำล่วงหน้า  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและแหล่งเก็บน้ำด้วยเทคโนโลยี

   และวิธีการที่เหมาะสม  ตลอดจนประสานในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

   และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           normal

  ตั้งแต่  วันที่ 8 พ.ค. 2562
 เวลาทำการ  8.30-16.30 น. ทุกวัน 
เนื่องจาก เข้าสู่สภาวะปกติ
 สถานการณ์ ปกติ

        

ติดตามสภาพภูมิอากาศ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน