top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่               ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพ
   ภูมิอากาศ  สภาพน้ำท่วมในแม่น้ำ  แหล่งเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจาก
Website และสื่อต่างๆ ทั้งหน่วย

   งานภายในกรมฯ  และหน่วยงานอื่นเป็นรายวัน  หรือรายชั่วโมงในช่วงวิกฤต  รวมทั้งสถานการณ์การขาด 

   แคลนน้ำ  น้ำท่วม  เพื่อสนองกระทรวงฯ และกรมฯ ทุกวัน  กำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาของ

   โครงการชลประทานต่างๆ  หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา  อันเนื่องมา

   จากโครงการพระราชดำริ (Hydrodynamic Flow Measurement Project) และประสานการบำรุงรักษา

   ระบบโทรมาตรอุทกวิทยา วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อการคาดการณ์สภาพน้ำในแม่น้ำและจากแหล่ง

   เก็บกักน้ำล่วงหน้า  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและแหล่งเก็บน้ำด้วยเทคโนโลยี

   และวิธีการที่เหมาะสม  ตลอดจนประสานในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

   และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           statusnormal

  ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  2559
 เวลาทำการ  8.30น.- 16.30น. ทุกวัน
 เนื่องจาก  เหตุการณ์ปกติ

     

ติดตามสภาพภูมิอากาศสถิติผู้เยี่ยมชม


counter widget

bottom

       ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  กรมชลประทาน