top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด Application WMSC

ios bound1
ios bound2

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

ภารกิจ

Mission

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพ   ภูมิอากาศ  สภาพน้ำท่วมในแม่น้ำ  แหล่งเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจาก Website และสื่อต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกรมฯ และหน่วยงานอื่นเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ในช่วงวิกฤต รวมทั้งสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ  น้ำท่วมเพื่อสนองกระทรวงฯ และกรมฯ ทุกวัน  กำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาของโครงการชลประทานต่างๆ  หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา  อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (Hydrodynamic Flow Measurement Project) และประสานการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อการคาดการณ์สภาพน้ำในแม่น้ำและจากแหล่งเก็บกักน้ำล่วงหน้า  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและแหล่งเก็บน้ำด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสม  ตลอดจนประสานในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

title-hydro

 

  1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
  2 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
      ลุ่มน้ำปิง
  ลุ่มน้ำวัง
  ลุ่มน้ำยม
  ลุ่มน้ำน่าน
  ลุ่มน้ำป่าสัก
  3 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  4 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  5 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
  6 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
  7 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
 

แม่กลอง

 

ท่าจีน

 

เพชรบุรี

 

ประจวบคีรีขันธ์

  8 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ตอนบน)
  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ตอนกลาง)
  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ตอนล่าง)
  ลุ่มน้ำตาปี
  ลุ่มน้ำปัตตานี
  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           normal

  ตั้งแต่  วันที่ 8 พ.ค. 2562
 เวลาทำการ  8.30-16.30 น. ทุกวัน 
เนื่องจาก เข้าสู่สภาวะปกติ
 สถานการณ์ ปกติ

        

ติดตามสภาพภูมิอากาศ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน