รายงานสถานการณ์น้ำ
 
ค่าความเค็ม เจ้าพระยา

ภาพถ่ายดาวเทียม GIS
กรมชลประทาน

 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ
• คุณภาพน้ำ DO ในแม่น้ำเจ้าพระยา •  มอบนโยบาย17-มิย.-57
• สภาพการเพาะปลูก •   แผนการบริหารจัดการน้ำ และการ
•   การประชุมคณะกรรมการฯ      เพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง 56/57
    ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง •   ตารางกรอกข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติงาน
  •นำเสนอโดยกรมชลประทาน •   แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์น้ำ
  •นำเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร     ประจำวัน ในช่วงฤดูแล้ง
  •นำเสนอโดยกรมอุตุนิยมวิทยา •   แผนแม่บทการแก้วิกฤตการณ์ภัยแล้ง
•รวมข่าวย้อนหลัง •   แบบสำรวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
      ในเขตชลประทาน(รายตำบล)
  •   คู่มือการใช้งาน App WMSC for IOS 
   
   
   
   
 
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม