top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด Application WMSC

ios bound1
ios bound2

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

                     water alert

                      

   

  1. เจ้าพระยา
  2. เจ้าพระยาตอนบน
nan67
อ.เมือง จ.พิจิตร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อ.เมือง จ.ลพบุรี 
อ.เมือง จ.ลพบุรี T.เขื่อนนเรศวร(เหนือน้ำ) T.เขื่อนนเรศวร(ท้ายน้ำ)

กรมชลประทาน สามเสน

วัดต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร อ.วังชิ้น จ.แพร่ ฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่
อ.สามง่าม จ.พิจิตร อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก วังหมัน อ.สามเงา

จ.ตาก

เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

next
prev

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

ภารกิจ

Mission

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน  มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลสภาพ   ภูมิอากาศ  สภาพน้ำท่วมในแม่น้ำ  แหล่งเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจาก Website และสื่อต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกรมฯ และหน่วยงานอื่นเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง ในช่วงวิกฤต รวมทั้งสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ  น้ำท่วมเพื่อสนองกระทรวงฯ และกรมฯ ทุกวัน  กำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาของโครงการชลประทานต่างๆ  หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา  อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (Hydrodynamic Flow Measurement Project) และประสานการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา วิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อการคาดการณ์สภาพน้ำในแม่น้ำและจากแหล่งเก็บกักน้ำล่วงหน้า  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและแหล่งเก็บน้ำด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสม  ตลอดจนประสานในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

                        

                                 สภาพการเพาะปลูก  

                                 สรุปรายงานนำเสนอเฉพาะกิจ                              

                                 รวมข่าวย้อนหลัง

 

 

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           hi warning

  ตั้งแต่  วันที่ 1 ก.ย. 2562
 สถานการณ์ วิกฤต

 เวลาทําการ 24 ชั่วโมง

        

ติดตามสภาพภูมิอากาศ

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน