top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

ดาวน์โหลด Application WMSC

ios bound1
ios bound2

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

şirinevler escort halkalı escort bodrum escort istanbul escort

                     water alert

                      

  1. CCTV
C2-chaophraya 22chaophraya S5-pasak
c.2 นครสวรรค์ เขื่อนเจ้าพระยา 2 แม่น้ำป่าสัก
samsen memorial-bridge.PNG khlonglatpho
กรมชลประทาน สามเสน สะพานพุทธ ปตร.คลองลัดโพธิ์
next
prev

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

mission

                  

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน Smart Water Operation Center หรือ SWOC มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูล      สภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในแม่น้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และหน่วยงานภายนอก ทุกวัน ทั้งแบบรายวัน รายชั่วโมง และแบบ  Realtime  รวมทั้งในช่วงวิกฤต  ครอบคลุมทั้งสถานการณ์          น้ำแล้ง   และน้ำท่วม   เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล    และ        คาดการณ์สถานการณ์น้ำ  ด้วยระบบที่ทันสมัย  สามารถสนับสนุน การตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหาร ได้อย่างถูกต้อง เม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์  การเตือนภัย  ตลอดจนประสานในการ ให้ความ    ช่วยเหลือ เครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรในพื้นที่ รวมถึงกำกับควบคุมระบบโทรมาตรอุทกวิทยาต่าง ๆ และประสานการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อก้าวไปสู่กรมชลประทาน 4.0 (RID 4.0) 

mission

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

ติดตามข้อมูล

           

 

        

ติดตามสภาพภูมิอากาศ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน