top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

                     water alert

                      

   

นครสวรรค์ มโนรมย์ มะขามเฒ่า-อู่ทอง พลเทพ บรมธาตุ
C.2 นครสวรรค์ ปตร. มโนรมย์ มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปตร. พลเทพ ปตร. บรมธาตุ
มหาราช เขื่อนเจ้าพระยา บางไทร ปากเกร็ด สามเสน
ปตร. มหาราช  เขื่อนเจ้าพระยา  C.29 บางไทร  C.22 ปากเกร็ด C.12 สามเสน

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

  1. เจ้าพระยา
  2. ป่าสัก
nan67
สะพานข้ามแม่น้ำยมบางระกำ สถานี ปากน้ำโพ หน้าตลาดเทศบาลอุทัยธานี หน้าศาลากลางชัยนาท
วัดพนัญเชิง สะพานพุทธ พระยาบรรลือ ปากคลองขุดใหม่
nan67
พระพิมล(กล้องตัวที่ 1) พระพิมล(กล้องตัวที่ 2) บางภาษี คลองทวีวัฒนา
คลองมหาชัย พระอินทราชา ปากคลองเปรมประชากร สถานีสูบน้ำกลางคลองประเวศ
next
prev

รายงานสถานการณ์น้ำ

 

 

 

                        

                                 สภาพการเพาะปลูก  

                                 สรุปรายงานนำเสนอเฉพาะกิจ                              

                                 รวมข่าวย้อนหลัง

 

 

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           statusnormal

  ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  2559
 เวลาทำการ  8.30น.- 16.30น. ทุกวัน
 เนื่องจาก  เหตุการณ์ปกติ

     

ติดตามสภาพภูมิอากาศสถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน